Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Școala Gimazială Kids Palace, gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop unitatea noastră școlară acționează în calitate de operator al datelor personale ale preșcolarilor, elevilor, părinților, tutorilor și ale personalului școlii, stabilind scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale, în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.

Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea. Procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal se dorește a fi unul complet transparent, în continuare fiind prezentate informații relevante despre prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Școalii Gimaziale Kids Palace. 

Scopul

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile determinate, explicite și legitime în care sunt colectate/prelucrate, datele personale care îi sunt furnizate.
Școala Gimazială Kids Palace, procesează date personale în următoarele scopuri:
• Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de înscriere a preșcolarilor și elevilor, administrarea grupelor, claselor și orarului, activități didactice, administrarea examenelor naționale, concursurilor, eliberarea de acte de studii și rapoarte de evaluare;
• Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare;
• Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală, supraveghere video;
• Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie;
• Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale preșcolarilor și elevilor, gestionarea facturilor și plăților, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școlii, arhivarea, evaluarea calității;
• Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare;
• Îmbunătățirii modului de comunicare cu elevii, studenţii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice.
• Soluționarea disputelor și litigiilor;

Categoriile de date personale

Școala Gimazială Kids Palace, procesează următoarele categorii de date personale, nelimitative:
• Informații și date de contact: numele și prenumele, cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în actele de identitate, numărul de telefon, e-mail, etc, precum și date de contact ale părinților/tutorilor legali (adresa de domiciliu și de corespondență, telefon, email);
• Religia și etnia (în vederea exprimării opțiunii privind studiul disciplinei Religie)
• Rezultatele școlare la final de an de studiu/ciclu de învățământ, examene, concursuri, premii;
• Detaliile bancare;
• Documentele medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale preșcolarilor și elevilor;
• Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților;
• Fotografii, filme;

În general, datele personale deținute de școală au fost furnizate de către părinți, reprezentanţii legali ai acestora sau alţi membri ai familiei, ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi/ preșcolari cu școala.

Obiectul prelucrării datelor

Acest aspect priveste transferul de la persoana vizată către operatorul Școala Gimazială Kids Palace, a datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora în scopul:
• eliberării de documente și acte de studii;
• luării în evidență în cadrul cabinetelor medicale ale unității;
• participării la programe și proiecte naționale și internaționale;
• realizarea unor situații statistice;
• pentru fundamentarea deciziilor în managementul unității educaţionale;
• întocmirii contractelor educaționale;
• eliberării de documente necesare pentru: instituții medicale, operatori de transport, instituții, agenții economici, cluburi și organizații – pentru desfășurarea de activități extrașcolare, unități de învățământ din țară și din străinătate (membre UE).
• afișării rezultatelor la examenele naționale, olimpiade și concursuri în format letric la avizier și în format electronic pe site-ul școlii, prelucrarea ulterioară prin stocare a acestor date se realizează în scopul arhivării în conformitate cu legislația specifică sistemului național de educație și în scopuri statistice nefiind incompatibile cu scopul inițial pentru care au fost colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale;
• monitorizării video în cadrul examenelor și concursurilor naționale, datele cu caracter personal fiind prelucrate de ministerul educației în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul monitărizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice;
• monitorizării audio-video pe holurile și încăperile instituției;
• folosirii imaginii foto/video a preșcolarilor și elevilor în scopul promovării imaginii școlii pe site, rețele de socializare, panouri, etc.;
• prelucrării rezultatelor obținute de elevi la Olimpiade și concursuri, naționale și internaționale și afișarea lor pe site.
Pe parcursul anului școlar, școala transmite datele personale ale parintilor si copiilor către alte unități de învățământ în vederea efectuării transferului elevilor(la cererea parintilor in vederea transferului catre o alta unitate de invatamant), prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), precum si catre administratorii platformei KINDERPEDIA. Datele personale vor fi prelucrate, în acord cu scopurile prelucrării prezentate anterior, până la momentul finalizării studiilor în cadrul școlii.

Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale

Școala Gimazială Kids Palace, gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop, școala acționează în calitate de operator al datelor personale și stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Școala Gimazială Kids Palace, divulgă datele personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și a celor complementare.

Părţile care au acces la datele/informaţiile cu caracter personal

Datele/informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator şi sunt comunicate numai persoanei vizate, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecatorească, poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Transferuri către țări terțe

Școala Gimazială Kids Palace, nu transferă datele personale ale elevilor către țări terțe doar in conditiile unui eventual transfer scolar, solicitat de parinti.

Stocarea datelor cu caracter personal

Școala Gimazială Kids Palace, păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile. Registrele matricole și alte documente școlare referitoare în activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens.

Drepturile persoanelor a căror date sunt colectate şi/sau prelucrate

Școala Gimazială Kids Palace, respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care se pot exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:
• dreptul de acces (dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare);
• dreptul la rectificare (corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte);
• dreptul la opoziție (posibilitatea de a se opune prelucrării);
• dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când își retrag consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale);
• dreptul la restricționarea prelucrării (permite obținerea restricției de procesare a datelor cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciază că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite să verificăm această acuratețe):
• dreptul la portabilitatea datelor (permite primirea datelor cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil sau transmiterea acestor date unui alt operator de date).
• dreptul de acces la urmatoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
• dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
• dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679)

Supravegherea video

Școala Gimazială Kids Palace a implementat un sistem de supraveghere video pentru a asigura securitatea preșcolarilor, elevilor, personalului și a tuturor celorlalte persoane care au acces în unitate.

Protecția datelor cu caracter personal

Școala Gimazială Kids Palace, gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop unitatea noastră școlară acționează în calitate de operator al datelor personale ale preșcolarilor, elevilor, părinților, tutorilor și ale personalului școlii, stabilind scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale, în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale.

Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea. Procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal se dorește a fi unul complet transparent, în continuare fiind prezentate informații relevante despre prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Școalii Gimaziale Kids Palace. 

Scopul

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile determinate, explicite și legitime în care sunt colectate/prelucrate, datele personale care îi sunt furnizate.
Școala Gimazială Kids Palace, procesează date personale în următoarele scopuri:
• Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de înscriere a preșcolarilor și elevilor, administrarea grupelor, claselor și orarului, activități didactice, administrarea examenelor naționale, concursurilor, eliberarea de acte de studii și rapoarte de evaluare;
• Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, excursii școlare, gestionarea publicațiilor școlare;
• Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală, supraveghere video;
• Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie;
• Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale preșcolarilor și elevilor, gestionarea facturilor și plăților, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școlii, arhivarea, evaluarea calității;
• Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii prin orice mijloace de comunicare;
• Îmbunătățirii modului de comunicare cu elevii, studenţii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice.
• Soluționarea disputelor și litigiilor;

Categoriile de date personale

Școala Gimazială Kids Palace, procesează următoarele categorii de date personale, nelimitative:
• Informații și date de contact: numele și prenumele, cetățenia, țara de origine, adresa, informațiile incluse în actele de identitate, numărul de telefon, e-mail, etc, precum și date de contact ale părinților/tutorilor legali (adresa de domiciliu și de corespondență, telefon, email);
• Religia și etnia (în vederea exprimării opțiunii privind studiul disciplinei Religie)
• Rezultatele școlare la final de an de studiu/ciclu de învățământ, examene, concursuri, premii;
• Detaliile bancare;
• Documentele medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare, afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale preșcolarilor și elevilor;
• Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților;
• Fotografii, filme;

În general, datele personale deținute de școală au fost furnizate de către părinți, reprezentanţii legali ai acestora sau alţi membri ai familiei, ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi/ preșcolari cu școala.

Obiectul prelucrării datelor

Acest aspect priveste transferul de la persoana vizată către operatorul Școala Gimazială Kids Palace, a datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora în scopul:
• eliberării de documente și acte de studii;
• luării în evidență în cadrul cabinetelor medicale ale unității;
• participării la programe și proiecte naționale și internaționale;
• realizarea unor situații statistice;
• pentru fundamentarea deciziilor în managementul unității educaţionale;
• întocmirii contractelor educaționale;
• eliberării de documente necesare pentru: instituții medicale, operatori de transport, instituții, agenții economici, cluburi și organizații – pentru desfășurarea de activități extrașcolare, unități de învățământ din țară și din străinătate (membre UE).
• afișării rezultatelor la examenele naționale, olimpiade și concursuri în format letric la avizier și în format electronic pe site-ul școlii, prelucrarea ulterioară prin stocare a acestor date se realizează în scopul arhivării în conformitate cu legislația specifică sistemului național de educație și în scopuri statistice nefiind incompatibile cu scopul inițial pentru care au fost colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale;
• monitorizării video în cadrul examenelor și concursurilor naționale, datele cu caracter personal fiind prelucrate de ministerul educației în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul monitărizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice;
• monitorizării audio-video pe holurile și încăperile instituției;
• folosirii imaginii foto/video a preșcolarilor și elevilor în scopul promovării imaginii școlii pe site, rețele de socializare, panouri, etc.;
• prelucrării rezultatelor obținute de elevi la Olimpiade și concursuri, naționale și internaționale și afișarea lor pe site.
Pe parcursul anului școlar, școala transmite datele personale ale parintilor si copiilor către alte unități de învățământ în vederea efectuării transferului elevilor(la cererea parintilor in vederea transferului catre o alta unitate de invatamant), prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), precum si catre administratorii platformei KINDERPEDIA. Datele personale vor fi prelucrate, în acord cu scopurile prelucrării prezentate anterior, până la momentul finalizării studiilor în cadrul școlii.

Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale

Școala Gimazială Kids Palace, gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop, școala acționează în calitate de operator al datelor personale și stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Școala Gimazială Kids Palace, divulgă datele personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și a celor complementare.

Părţile care au acces la datele/informaţiile cu caracter personal

Datele/informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator şi sunt comunicate numai persoanei vizate, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecatorească, poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Transferuri către țări terțe

Școala Gimazială Kids Palace, nu transferă datele personale ale elevilor către țări terțe doar in conditiile unui eventual transfer scolar, solicitat de parinti.

Stocarea datelor cu caracter personal

Școala Gimazială Kids Palace, păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile. Registrele matricole și alte documente școlare referitoare în activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens.

Drepturile persoanelor a căror date sunt colectate şi/sau prelucrate

Școala Gimazială Kids Palace, respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care se pot exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:
• dreptul de acces (dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare);
• dreptul la rectificare (corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte);
• dreptul la opoziție (posibilitatea de a se opune prelucrării);
• dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când își retrag consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale);
• dreptul la restricționarea prelucrării (permite obținerea restricției de procesare a datelor cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciază că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite să verificăm această acuratețe):
• dreptul la portabilitatea datelor (permite primirea datelor cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil sau transmiterea acestor date unui alt operator de date).
• dreptul de acces la urmatoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
• dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
• dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679)

Supravegherea video

Școala Gimazială Kids Palace a implementat un sistem de supraveghere video pentru a asigura securitatea preșcolarilor, elevilor, personalului și a tuturor celorlalte persoane care au acces în unitate.

Acest website foloseste cookies pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai placuta!